โครงการก่อสร้างถนนสาย ฉช.2004 แยก ทล.34 – ทล.314
อ.บางปะกง, เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ตอนที่ 1